Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar ter zetel van de firma.
 2. Bij niet tijdig betalen van een factuur is de debiteur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest verschuldigd van 1,5 % per maand alsmede een forfaitaire schadevergoeding van
  20 % op het factuurbedrag met een minimum van 50 €.
 3. Klachten of betwistingen worden slechts aanvaard zo ze ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de
  acht dagen na factuurdatum.
 4. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 5. Door de bestelling en aanvaarding van de factuur aanvaardt de cliënt onze factuurvoorwaarden en verzaakt
  hij aan eventuele andersluidende eigen voorwaarden.
  Elke afwijking van onze factuurvoorwaarden moet dan ook uitdrukkelijk door ons aangenomen worden.
 6. Goederen blijven volledige eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur.
  De terugvordering slaat zowel op de goederen als op de prijs ervan indien deze reeds zijn doorverkocht.

 

Disclaimer

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.
Dumortier NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens;  Dumortier NV is ook niet verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade, zowel directe als indirecte of incidentele winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van de info of data.

Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn niet bindend.